YUVILEINIY

YUVILEINIY

The new style of butchery "YUVILEINIY"
Location: Dnipropetrovs'k
Type: interior design
Status: сompleted
Year: 2015
Author: S. Gotvyansky
Photo: A. Angelovsky